1.1.  A szervezet neve PÉCSI ZÖLD KÖR

1.1.2  Rövidítés: Pécsi Zöld Kör

1.2. Székhelye:   7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza

1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel Pécsre és környékére

1.4. Hivatalos nyelve: magyar

1.5. Tudományos és nemzetközi nyelve: angol, német

1.6. Pecsétje: Kör alakú mezőben félig élő, félig kiszáradt fa, a fa gyökerei a fél mezőt behálózzák, a kör felfelé mutató nyilat képez.

1.7. Az egyesület az 1997. évi CLVI. törvényben felsorolt közhasznú tevékenységek közül dolgozik a  a természeti és társadalmi környezet védelméért  továbbá a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítéséért  – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatásokat a 2. pontban felsorolt célok szerint. Az egyesület nyitott, nem csupán tagságát, de szolgáltatásait tekintve is minden jogi és természetes személy számára.

1.8. Vállalkozási tevékenységet csak céljai érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

1.9    Gazdálkodása eredményét nem osztja fel, azt a 2. pontban foglalt célok megvalósítására fordítja.

1.10.A szervezet pártoktól független, pártpolitikai tevékenységet nem folytat, pártoktól támogatást nem fogad el, és nem ad, helyhatósági és országgyűlési képviselőjelöltet saját nevében nem állít, és nem támogat.

2. A szervezet céljai:

2.1.    személyes példánkkal és cselekedeteinkkel dolgozunk az egészséges életért, annak lehetőségeiért:

2.2.    az ország, Pécs és a Mecsek természetvédelméért, a meglévő környezeti értékek megőrzéséért,

2.3.    az egészséges élet feltételének, az egészséges környezetnek a megteremtéséért,

2.4.    a környezetbarát mezőgazdaság és ipar megteremtéséért,

2.5.    az egészséges élet másik föltételének, az egészséges társadalomnak a megteremtéséért,

2.6.    a megfelelő élet és szociális viszonyok megteremtéséért minden hazánkban élő ember számára,

2.7.    az esélyegyenlőségért.

3. A szervezet tagjai:

3.1. A szervezet rendes tagja lehet korra, nemre, pártállásra, világnézetre, stb. tekintet nélkül, bármely természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet, aki céljainkkal egyetért, azok megvalósulásáért dolgozik, és szellemében él, s a megállapított rendes tagdíjat fizeti. A rendes tag felvételéhez két elnökségi tag hozzájárulása szükséges.

3.2. Pártoló tag lehet az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki céljainkkal egyetért, azt munkával vagy anyagi eszközökkel támogatni kívánja, de bármely okból nem létesít tagsági viszonyt. A pártoló tagnak a közgyűlésen hozzászólási joga van.

3.3. Alapító tagnak minősülnek, akik az 1989-es tagnyilvántartásban szerepelnek.

3.4. A tagság megszűnik:

– a tag halálával,

– írásban bejelentett kilépési szándék alapján,

– ha írásbeli felszólítás után sem fizet tagdíjat, illetve nem végez munkát a kitűzött célok érdekében.

4. A szervezet rendes tagjainak jogai és kötelességei:

4.1. Minden tag jogosult észrevételeket, javaslatokat tenni, azokra 30 napon belül választ kell adni.

4.2. A tagok a közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek.

4.3. A viták során a személyeskedést, az öncélú és a szervezetet veszélyeztető megjegyzéseket ki kell zárni.

4.4. Az egyesület tagja politizálhat, de ennek során a Pécsi Zöld Kört, mint hátteret nem használhatja fel.

4.5. A szervezet tagja köteles a szervezet célkitűzéseinek, a 7. pontnak szellemében élni.

4.6. Köteles aktívan részt venni a kör munkájában.

5.    Kívülállók:

5.1. Az összejövetelek nyitottak.

5.2. A közgyűlésen a tagok, pártoló tagok mellett hozzászólási joguk van a külső szakértőknek és együttműködő szervezeteknek.

6.    Szervezeti felépítés:

6.1. A közgyűlés az egyesület legfelsőbb szerve, mely a tagok összességéből áll. Évente legalább kétszer összehívandó, az elnökség által vagy a tagok 1/3-ának kérésére bármikor, az ok és a cél írásban történő megjelölésével. A közgyűlés ülése nyilvános. Határozatképes, ha a tagok 50%-a + 1 fő jelen van; a határozathozatal érvényes ha 50% + 1 fő elfogadta.

a.)    Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés

b.)    Az Elnök köteles a Közgyűlés helyét, idejét és előzetes napirendi pontjait az Egyesület tagságával legalább egy héttel előre közölni.

c.)    Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a 30 napon belül összehívott ismételt Közgyűlés az előző napirendi pontokban a megjelent, szavazásra jogosult tagok számától függetlenül határozatképes.

d.)   A Közgyűlésen minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik.

e.)    A Közgyűlés határozatait a jelenlevő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

f.)     A szavazás általában nyílt, azonban titkos szavazást kell tartani, amennyiben a jelenlevő tagok legalább egyharmada azt kéri.

g.)    A Közgyűlés kizárólagos hatásköre,

–          az alapszabály elfogadása és módosítása,

–          az előző évi tevékenységről és költségvetésről szóló beszámoló elfogadása,

–          a következő évi munkaterv és tervezett költségvetés elfogadása,

–          az Elnökség tagjainak megválasztása egy évre,

–          a Felügyelő szerv elnökének és tagjainak megválasztása,

–          a közhasznúsági jelentés elfogadása,

–          a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása

–          a más társadalmi szervezetekkel való egyesülés, s úgyszintén a feloszlás kimondása,

6.2. Az elnökség

A szervezet ügyintéző és képviselő szerve az elnökség, mely

–          1 fő  elnök, 1 fő alelnök és 1 fő elnökségi tagból áll.

Az elnökség tagja az a nagykorú magyar állampolgár lehet, aki

–            a szervezet tagja,

–            megfelelő szakmai ismerettel és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik

–            az elnökség tagjai nem lehetnek rokoni kapcsolatban egymással, és a gazdasági bizottság tagjaival valamint közvetlen az alkalmazottakkal.

Az elnökséget évente választja meg a közgyűlés, nyílt szavazással.

Az elnökség intézkedik a két közgyűlés között, döntéseit utólagosan a közgyűlés hagyja jóvá. Az elnökség hatáskörébe tartozik a Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozása és módosítása, melyhez a közgyűlés utólagos jóváhagyása szükséges.

Az elnökség kéthetente ülést tart, melyet a szervezet elnöke vagy az alelnök a napirend megjelölésével hív össze és vezet le. Határozatképes, ha  az elnökség tagjai 50% + 1 fővel  jelen vannak. Határozatait szótöbbséggel hozza. Az elnökség tagjai a feladatokat megosztják egymás között.

Az egyesület képviseletét az elnök ,az alelnök vagy elnökségi tag önállóan is elláthatja, de a bankszámla feletti rendelkezéshez az elnökség bármely két tagjának együttes aláírása szükséges.

Munkáltatói jogokat – az elnökség előzetes beleegyezésével – az elnök gyakorolja.

Az elnökség a közgyűlésnek 6 havonként köteles beszámolni a tevékenységéről, és jóváhagyatni tevékenységeit.

Az elnökség az egyesületi vagyon kezelésére jogosult, a Felügyelő Bizottság javaslatainak figyelembe vételével.

Az egyesület gazdálkodásáról évente nyújt be beszámolót a közgyűlésnek.

Az elnökségi tag megbízatása megszűnik:

–            az  elnökség tagjának  halálával,

–            lemondással,

–            visszahívással, és a tisztség ellátásában való tartós akadályoztatással,

–            a tagsági viszony megszűnésével.

A visszahíváshoz és a tisztség ellátásában való tartós akadályoztatás kimondásához a közgyűlés többségi döntése szükséges.

Az elnökség tagjai jogosultak az alapszabály és a program figyelembe vételével nyilatkozatokat tenni, sajtófórumon híranyagot felelősséggel közzé tenni.

Az elnökség jogosult munka, akció tervet készíteni, erről a tagságot értesíteni a programcsoportokon keresztül.

A vezetőség tagja politizálhat, vagy lehet politikai párt tagja, de ilyen irányú működéshez az egyesületet, mint hátteret, nem használhatja fel.

Nyilvántartás vezetésének rendje:

– a Pécsi Zöld Kör vezető szerveinek, a közgyűlésről és az elnökségi ülésről olyan jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben a döntés(ek) időpontja, tartalma, hatálya a végrehajtásért felelős(ök) személye valamint a döntést támogató(k) és ellenző(k) számaránya, valamint személye megállapítható.

– az elnök felelős a vezető szervek döntéseinek az érintettekkel való közléséért. Az egyes személyeket érintő döntés(ek) esetén ajánlott postai küldeményben az egyesület összes tagját vagy a tagok nagyobb csoportját érintő döntés(ek) esetén szóban, jegyzőkönyvben, körlevélben vagy egyéb alkalmas módon történhet. Amennyiben a döntés természete megkívánja az elnök a döntést országos napilapban nyilvánosságra hozhatja.

– az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, különös tekintettel a közhasznúsági jelentésre bárki betekinthet, azokról saját költségén másolatot készíthet. Az egyesület működésével kapcsolatos egyes lényeges információknak, valamint az egyesület beszámolóinak nyilvánosságra hozataláról az elnök esetenként dönt.

Az egyesület szolgáltatásai nyitottak: különös tekintettel a környezeti tanácsadó iroda működésére.

6.3 A Felügyelő szerv:

A közgyűlésnek alárendelt szerv, amely kizárólag a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 3 főből áll, tagjait a közgyűlés egy évre, nyílt szavazással választja az egyesületi tagok közül ,  bármikor  bővítheti, ha a jóváhagyott háromfős létszám nincs betöltve. Döntéseit szótöbbséggel hozza.

Nem választható:

–            akit jogerős ítélettel eltiltottak a közügyektől,

–            aki büntetett előéletű,

–            elnökségi tag  ill. annak hozzátartozója.

A Felügyelő szerv ellenőrzi,

a)      az elnökség munkájának, határozatainak összhangját az alapszabályban lefektetett célokkal,

b)      a szervezet vagyonának felhasználását, kezelését,

c)      előzetesen megvizsgálja az elnökségnek a közgyűlés elé terjesztendő beszámolót, pénzügyi jelentést, arról tájékoztatást nyújt a közgyűlésnek,

d)     elnökségi ülésen a Felügyelő  szerv elnöke vagy annak tagjai részt vesznek, tanácskozási joggal,

e)      ha vizsgálatai során szabálytalanságot észlel, felhívja az elnökséget a szabálytalanság megszüntetésére.

f)       ha az elnökség 30 napon belül nem reagál, a Felügyelő szerv jogosult a közgyűlést összehívni, és a napirendre javaslatot tenni.

g)      a Felügyelő Bizottság tagjai juttatásban nem részesülhetnek

h)      összeférhetetlenség:

(1.)   A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján – kötelezettség vagy felelősség alól mentesül – bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

(2.)   Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a vezető szerv elnöke vagy tagja, a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik. A közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve a vezető szerv elnöke vagy tagjai hozzátartozói.

6.4. Programcsoportok a fölmerült igények és lehetőségek alapján, szabadon alakulhatnak, munkájukról a taggyűlésen kéthavonta beszámolnak.

7.  A PÉCSI ZÖLD KÖR vagyona

7.1. A tagdíjnak, alapítványok és pályázatok útján elnyert összeg, adományok, állami támogatás.

7.2. A szükséges anyagi eszközök megteremtésére a szervezet folytathat: környezetbarát, non-profit vállalkozási és kereskedelmi tevékenységet.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Az egyesület ülései és adatai nyilvánosak. Azokat az egyesület nyilvánosságra hozhatja.

8.2. Az alapszabályban nem érintett kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései az irányadók, ill. az 1997.évi CLVI tv. a nonprofit szervezetekről.

Záradék: A fenti alapszabályt, mint a korábban érvényes alapszabály módosított változatát, a Pécsi Zöld Kör  2011. április 4. napján tartott közgyűlésén elfogadta.