SZMSZ

I. Alapadatok:

Az egyesület az egyesülési jogról szóló 1989.évi II. tv. szerint működik, az alapszabály, jelen SzMSz. és később megalkotandó szabályok alapján.
Neve: Pécsi Zöld Kör Egyesület (röv.: Pécsi Zöld Kör)
Székhelye: Pécs, Szent István tér 17.
Felügyeleti szerve: Állami Számvevőszék B.m. Főügyészség

Az egyesület képviseletére jogosultak:     Az elnökség tagjai
Az egyesület statisztikai számjele:     6163
Adóigazgatósági azonosító száma:     19030809-1-02
Társadalombiztosítási törzsszáma:     11233
Bankszámlavezető:     Szigetvári Takarékszövetkezet
Pénzforgalmi jelzőszáma:     50800111-11082163-00000000

II. Az egyesület szervezeti felépítése:

Felépítés

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Vezető és ellenőrző, szakmai bizottság, tagszervezetek működése

III.1. Közgyűlés: Az egyesület legfelsőbb szerve a közgyűlés. (ld. Alapszabály és Egy. tv. )

A közgyűlés összehívása: alapszabály szerint évente négy alkalommal rendes közgyűlést hív össze az elnök. Távollétében az elnökség.
Rendkívüli közgyűlés: összehívását rendelheti el az elnök, távollétében az elnökség ill. a tagok 1/3-ának írásbeli kérelmére összehívható szintén írásban. A napirendi pontokat fenti szervek állítják össze. /aki összehívta a közgyűlést /
A közgyűlés levezető elnökének személyére az egyesület elnöke tesz javaslatot. Ugyancsak ő tesz javaslatot a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő személyére is. A szavazás módjáról nyíltan a közgyűlés dönt. A határozatokról ezek alapján szavaznak nyílt szavazáson, a végrehajtás dátumának és a felelős személyek megnevezésével. A határozathozatalhoz egyszerű többség elegendő. A közgyűlés dönt az egyesület munka és gazdasági tervéről, illetve a végrehajtás elfogadásáról. A közgyűlésnek beszámolással tartoznak az elnökség és a felügyelő bizottság tagjain kívül a munkacsoportok vezetői is. Dönt az alapszabály-változások elfogadásáról, évente vezetőséget választ. Dönt a vezetők és alkalmazottak esetleges munkaviszonyáról, bérezéséről, munkaviszonyuk megszüntetéséről. Beszámoltatja az egyesület vezető és ellenőrző szerveit, a projektkoordinátorokat.

III.2. Az elnökség: 

Feladata az egyesülési törvény és az alapszabályban foglalt tevékenységi körök keretei között, a közgyűlési határozatoknak megfelelően szervezni és irányítani az egyesület tevékenységét, gazdálkodását és teljes felelősséggel gyakorolni a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket.
Feladatai: az alapszabály tervezetének elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése. A szervezeti és működési szabályzat elkészítése, módosítása. Munkaügyi, Munka és Tűzvédelmi Szabályzat elkészítése, illetve ennek szükséges módosításait szintén elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti. Két közgyűlés között javaslatot tesz az elnökség tagjainak esetleges javadalmazásáról. Figyelemmel kíséri a pályázatírási lehetőségeket és ezek alapján, illetve szponzorok szervezésével igyekszik az egyesület anyagi bázisát növelni. Gondoskodik az egyesület vagyonának védelméről. Gondoskodik a pályázatok közti időn belüli tartalmi és pénzügyi elszámolásáról, illetve erre felhívja projektvezetők figyelmét. Szervezi és irányítja a projektcsoportokon és tagszervezeteken keresztül az egyesület munkáját és gazdálkodását. Gondoskodik az éves mérleg időbeni elkészítéséről, és a mérleg közgyűlés elé kerüléséről. Az elnökség havonta illetve szükség szerint két hetente ülésezik. Az elnökség üléseire – tanácskozási joggal – meg kell hívni az elnökség tagjain kívül: a tagcsoportok és projektek vezetőit, a Felügyelő Bizottság tagjait – és jogászát – illetve mindazokat, akiknek jelenléte a tárgyalt ügyek miatt szükséges.

Az egyesület elnöke: képviseli az egyesületet a szakmai és közéleti, gazdasági és pénzügyi fórumokon. Költségvetési tervet és mérleget készíttet, kapcsolatot tart a könyvelővel. Irányítja a projektvezetők tevékenységét, az elnökség munkáját összehívja az elnökségi üléseket a közgyűlésnek beszámol a két ülés közötti munkáról.

Az egyesület alelnöke: az elnök távollétében képviseli az egyesületet a gazdasági, pénzügyi fórumokon, ellátja annak feladatkörét az elnökségi taggal együttesen.

Elnökségi tag: Szükség esetén képviseli az egyesületet hivatalos fórumokon. Segíti az elnök és az alelnök tevékenységét.

Gazdasági ügyintéző: az egyesület gazdálkodását vezeti, a teljes pénzügyi ( pénztári )tevékenységet ellátja. Az elnök megbízásával, irányításával működik.

Ügyintéző: feladata az adminisztrációs tevékenység ellátása, jegyzőkönyvvezetés, kimutatások készítése.

Feladataikat társadalmi munkában látják el, esetleges munkaviszonyukról vagy eseti javadalmazásaikról az elnökség előterjesztése alapján a közgyűlés dönt!


III.3. Felügyelő Bizottság: 
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és az egyesület alapszabálya szerint működik. Vezetőjéről a közgyűlés dönt. Ellenőrzi az alapszabály, a működési szabály betartását, az egyesület vagyonkezelését, a projektek általános végrehajtását, arról beszámol a közgyűlésnek. Az elnökség ülésein részt vehetnek , szavazati joggal a bizottság vezetője rendelkezik. Beszámoltatja a vezetőséget a végzett munkáról, a vezetőség döntéseit nem megváltoztatja meg.

III.4. Szakmai Bizottság: Az egyesület elnöksége vezetésével működik, a szakértői bázis összefogásával. Havonta megtárgyalja az egyesület elé kerülő szakmai kérdéseket és az arra adott válaszokat. Szükség esetén természetesen bármikor összehívható. Hosszabb távon összefüggéseiben vizsgálja az egyesület működési területét érintő természet- és környezetvédelmi problémákat, koncepcionális javaslatokat dolgoz ki azok megoldására. Eseti bizottságokat alakíthat. Az elnökség ülésein tagjai tanácskozási joggal vesznek részt.

III.5. Programcsoportok – koordinátorok: A program (project) csoportok lehetőség szerint alakulhatnak. A program koordinátorokat az elnökség választja ki, megbízási díjasként. Munkájukat közvetlenül az elnök irányítja, beszámoltatja az elnökség és félévente a közgyűlés. Az elnökség ülésein tanácskozási joggal vesznek részt. A megbízási díjakról vagy eseti javadalmazásaikról az elnökség előterjesztése alapján a közgyűlés dönt!

III.6. Tagcsoportok: A közgyűlésen a csoport vezetője vehet részt szavazati joggal. Az alapszabály keretei közt alakíthatják ki működésük, tagsági viszonyuk rendjét, mely önálló. Pályázhatnak önállóan, vagy befogadói nyilatkozat útján. Magánszemély tagokra és pártoló tagokra vonatkozóan az alapszabály rendelkezései az irányadók.

IV. Gazdasági ügyrend

IV.1. Az egyesület közgyűlése hagyja jóvá és módosítja.
Adóigazgatási azonosító szám: 19030809-1-02
IV.2. Irányadó : jogszabályok és az egyesület alapszabálya szerint.
IV.3. Az egyesület gazdálkodása: céljai megvalósítása érdekében bevételeket gyűjt.
a) tagdíjak
b) támogatások
c) alapszabály szerinti nem vállalkozási tevékenység
d) állami költségvetésből juttatott támogatás
e) céltámogatások ( minisztériumok, intézmények, alapítványok)
f) célszerinti vállalkozási tevékenység
Kiadásait céljai elérése érdekében teljesíti
a) szaktáborok
b) rendezvények
c) pályázatok
d) kiadványok
e) működési költségek
– irodabérlet, rezsi
– telefon, Internet
– posta
– anyag és árubeszerzés
– utazási költségek
– étkezési
– bérköltségek
– TB járulék
– munkaadói járulék
– tiszteletdíjak
– egyéb szolgáltatások
– egyéb költségek

Pénzadomány képezhető. Az egyesület egyszeres könyvelést vezet.

Bank és pénztárkezelés:
Számlavezető: Szigetvári Takarékszövetkezet
Pénzforgalmi jelzőszám: 50800111-11082163-00000000
Bankszámla egyenlege a naplófőkönyv megfelelő rovatában

Banki aláírási és utalványozási joggal rendelkezik (kettős aláírási kötelezettséggel): mindenkori elnökségi tagok közül bármely kettő.

Pénztári kifizetések: gazdasági ügyintéző ( az elnökkel előzetes egyeztetés után ) Pénztár egyenlege a naplófőkönyv megfelelő rovatán, valamint a pénztárkönyvben, havi zárás szerint. Az egyesület a készpénzforgalom ellenőrzése érdekében pénztárkönyvet vezet. A kiadási bizonylatok mellékleteként szabályos számlákat kell csatolni. A számlákat záradékolni szükséges feltüntetve rajtuk a költséghelyet és a kiadás célját. A pénztárkönyvbe be kell írni a havi sorszámot, be és kifizetés napját, a bizonylatszámot, a kiadás célját és az összeget. A pénztárjelentést havonta kell összesíteni, feltüntetve az összes kiadást és záró pénzkészletet, valamint az összes bevételt és a kezdő pénzkészletet. Az összes kiadás és záró pénzkészlet összege egyenlő az összes bevétel és a kezdő pénzkészlet összegével.

A havi zárást aláírja mindenkori gazdasági ügyintéző és az elnökség egy tagja. A pénztárkönyvet az alelnök, vagy az általa megbízott személy vezeti. Analitikus nyilvántartás a költségek és bevételek részletezése folyamatos figyelemmel kísérése és a gazdálkodás átfogó elemzése céljából készül. A bizonylatok használata és megválasztása a jogszabályokban rögzítettek alapján történik. Az egyesület vagyonának felmérése, ellenőrzése céljából minden év végén leltárt készít. A pénzügyi ellenőri feladatot a Felügyelő Bizottság egyik tagja látja el.

Pécs, 2002. március 14.